A Long Life Prayer for the Karmapa

By the 12th Gyaltsab Rinpoche

༄༅། མི་ཕྱེད་རྟག་པ་རང་བྱུང་ཆོས་ཀྱི་སྐུ།

MI CHEY TAK PA RANG JUNG CHÖ KYI KU
Unborn, eternal, self-arising dharmakaya

སྒྱུ་འཕྲུལ་གཟུགས་ཀྱི་སྐུར་བཞེངས་ཀརྨ་པའི།

 GYU TRÜL ZUK KYI KUR ZHENG KARMAPAY
Arises as the miraculous kayas of form;

གསང་གསུམ་རྡོ་རྗེའི་ཁམས་སུ་རབ་བརྟན་ཅིང་།

SANG SUM DORJAY KAM SU RAB TEN CHING
May the three secrets of the Karmapa be stable in the vajra nature

མཐའ་ཡས་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་དཔལ་འབར་ཤོག །།

TA YE TRIN LEY LHUN DRUP PAL BAR SHOK
And may his limitless Buddha-activity spontaneously blaze.

Photo thanks to Olivier Adam.

HOME